ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สรุปผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2562

2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

3. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มจษ.

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กบม.) ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6. ตัวอย่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ

7. ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

8. ปฏิทินการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today79
Yesterday102
This week501
This month373
Total56541

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top