ระดับมหาวิทยาลัย


ระดับมหาวิทยาลัย


ปีการศึกษา 2563

 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 4.07 5.00 3.85 4.48 ระดับดี
2 4.03 5.00 5.00 4.51 ระดับดีมาก
3  - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก
5  - 4.67 4.56 5.00 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.72 4.90 4.61 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดีมาก

 

 

ปีการศึกษา 2562

 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 4.01 4.75 4.10 4.40 ระดับดี
2 4.29 5.00 4.87 4.76 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 4.67 4.57 4.64 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.11 4.80 4.64 4.64 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2561

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 3.74 5.00 3.70 4.23 ระดับดี
2 4.62 5.00 4.69 4.77 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 5.00 4.57 4.86 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.03 5.00 4.32 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2560

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 3.48 5.00 3.61 4.11 ระดับดี
2 4.80 5.00 4.67 4.82 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 5.00 4.51 4.84 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.92 5.00 4.26 4.58 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2559

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.93 5.00 3.44 3.86 ระดับดี
2 4.97 5.00 4.61 4.86 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 5.00 4.35 4.78 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.61 5.00 4.13 4.48 ระดับดี

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2558

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.39 3.50 2.95 2.94 ระดับพอใช้
2 4.05 5.00 3.38 4.14 ระดับดี
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 4.00  - 4.00 ระดับดี
5  - 5.00 3.97 4.66 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.94 4.43 3.43 3.86 ระดับดี

ผลการประเมิน

พอใช้ ดี พอใช้

 

ปีการศึกษา 2557

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.04 5.00 1.60 3.14 ระดับพอใช้
2 4.17 5.00 2.41 3.86 ระดับดี
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 3.50 3.31 3.44 ระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 2.75 4.57 2.44 3.66 ระดับดี

ผลการประเมิน

พอใช้ ดีมาก ต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.04 5.00 1.60 3.14 ระดับพอใช้
2 4.17 5.00 2.41 3.86 ระดับดี
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 3.50 3.31 3.44 ระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 2.75 4.57 2.44 3.66 ระดับดี

ผลการประเมิน

พอใช้ ดีมาก ต้องปรับปรุง  

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top