กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDF กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFประกาศ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFประกาศ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0003.PDFพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top