2566 26
 มี.ค.

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) เพื่อชี้แจง “นโยบายการบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน มรภ.จันทรเกษม” ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 300 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งรายละเอียดของนโยบายการบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต ได้ชี้แจงรายละเอียดของนโยบายและแนวทางดำเนินงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบและเข้าใจหลักการของนโยบาย ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้...
 
2566 16
 ก.พ.

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ พื้นที่ กทม. ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption - Tac) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ บางนา กทม.

  ภาพเข้าร่วมสัมมนา

2566 18
 ม.ค.

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

► ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
► ผู้เข้าร่วม : 
    อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง
    ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
    อาจารย์เอกพล กันทอง
    อาจารย์สิริทิพ วะศินรัตน์
    นางสาวศิวิภา คำลอย

  ภาพบรรยากาศการประชุม | ภาพเพิ่มเติม...

2565 20 ธ.ค.

เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

œ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 08.50 - 16.00 น.
► ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
► ผู้เข้าร่วม : ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
► ผู้เข้าร่วม : นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ภาพบรรยากาศการอบรม | ภาพเพิ่มเติม...

2565 2 ธ.ค.

เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการสถาบันอุดมศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 แห่ง

► วัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และทำความเข้าใจถึงบทบาท
► ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
► ผู้เข้าร่วม : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภาพบรรยากาศการประชุม

2565 29 มิ.ย.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ 8th CRU QA Day

► ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ "วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day: 8th CRU QA DAY)
วาระการประชุม
คำสั่งแต่งตั้ง
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 23 มิ.ย.

อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

► อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 ชั้น 3 อาคาร 29
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 21 มิ.ย.

QA Mobile คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 16 มิ.ย.

QA Mobile คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม 
  ภาพเพิ่มเติม..

2565 15 มิ.ย.

QA Mobile คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 13 มิ.ย.

QA Mobile วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 10
มิ.ย.

QA Mobile คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 09
มิ.ย.

QA Mobile คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมแนวทางการเขียน Organizational Profile: OP
และการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx รุ่นที่ 1
 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1
 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ"
 วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมติดตามผลการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 วันพุธที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 - 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

มอบนโยบายธรรมาภิบาล โดย อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 

การประชุมหารือแนวทางการก่อตั้งชมรม STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต
  วันพุธที่ 30 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 - 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
วัตถุประสงค์เพื่อ :

เผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัย


การส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
 วันพุธที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์เพื่อ :
  1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

   ภาพบรรยากาศการอบรม


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
   รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564

   ภาพบรรยากาศการอบรมฯ และรายละเอียดเพิ่มเติม << 


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   อบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564
    ภาพบรรยากาศการอบรมฯ รายละเอียดเพิ่มเติม <<
ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2564
 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
   ภาพการประชุม
2566 26
 มี.ค.

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) เพื่อชี้แจง “นโยบายการบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน มรภ.จันทรเกษม” ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 300 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งรายละเอียดของนโยบายการบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต ได้ชี้แจงรายละเอียดของนโยบายและแนวทางดำเนินงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบและเข้าใจหลักการของนโยบาย ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้...
 
2566 16
 ก.พ.

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ พื้นที่ กทม. ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption - Tac) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ บางนา กทม.

  ภาพเข้าร่วมสัมมนา

2566 18
 ม.ค.

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

► ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
► ผู้เข้าร่วม : 
    อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง
    ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
    อาจารย์เอกพล กันทอง
    อาจารย์สิริทิพ วะศินรัตน์
    นางสาวศิวิภา คำลอย

  ภาพบรรยากาศการประชุม | ภาพเพิ่มเติม...

2565 20 ธ.ค.

เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

œ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 08.50 - 16.00 น.
► ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
► ผู้เข้าร่วม : ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
► ผู้เข้าร่วม : นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ภาพบรรยากาศการอบรม | ภาพเพิ่มเติม...

2565 2 ธ.ค.

เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการสถาบันอุดมศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 แห่ง

► วัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และทำความเข้าใจถึงบทบาท
► ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
► ผู้เข้าร่วม : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภาพบรรยากาศการประชุม

2565 29 มิ.ย.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ 8th CRU QA Day

► ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ "วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day: 8th CRU QA DAY)
วาระการประชุม
คำสั่งแต่งตั้ง
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 23 มิ.ย.

อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

► อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 ชั้น 3 อาคาร 29
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 21 มิ.ย.

QA Mobile คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 16 มิ.ย.

QA Mobile คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม 
  ภาพเพิ่มเติม..

2565 15 มิ.ย.

QA Mobile คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 13 มิ.ย.

QA Mobile วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 10
มิ.ย.

QA Mobile คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

2565 09
มิ.ย.

QA Mobile คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

► กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA Online
  ภาพบรรยากาศการอบรม

อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมแนวทางการเขียน Organizational Profile: OP
และการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx รุ่นที่ 1
 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1
 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ"
 วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมติดตามผลการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 วันพุธที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 - 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

มอบนโยบายธรรมาภิบาล โดย อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 

การประชุมหารือแนวทางการก่อตั้งชมรม STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต
  วันพุธที่ 30 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 - 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
วัตถุประสงค์เพื่อ :

เผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัย


การส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
 วันพุธที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์เพื่อ :
  1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

   ภาพบรรยากาศการอบรม


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
   รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564

   ภาพบรรยากาศการอบรมฯ และรายละเอียดเพิ่มเติม << 


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   อบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564
    ภาพบรรยากาศการอบรมฯ รายละเอียดเพิ่มเติม <<
ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2564
 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
   ภาพการประชุม

พ.ศ. 2563


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2/2563
 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ครั้งที่ 1/2563
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม
 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
ประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2563
 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหารือเพื่อร่วมผลักดันผลลัพธ์ให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ + TQF โดยมี ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม
โครงการ “อบรมการพัฒนาผลงานคุณภาพ"
วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และสถาบัน พ.ศ. 2562
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกัน
 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศ


โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม


ประชุมแนวทางการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
(เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ฉบับใหม่)
 
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ภาพโครงการการอบรม


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศ การรับตรวจประเมินฯ


โครงการ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์)
 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ภาพโครงการการอบรม


ประชุม คณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2/2562
 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพการประชุม


ประชุมผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ภาพการประชุม


โครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ภาพการประชุม


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธาน
 ภาพการประชุม


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์อรนี บุญมีนิมิตร เป็นประธานกรรมการ และ ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี เป็นกรรมการประเมินฯ
 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ผลการประเมิน 4.80

 ภาพการตรวจประเมิน


กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา

โดย อาจารย์ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และนายนัตพงษ์ อนงค์เวช
บรรยายในหัวข้อ "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ"
 วันที่ 4 กรกฎคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้สอดคล้องกับระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี


การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 5 || ครั้งที่ 4 


ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


โครงการประกันสัญจร (QA Mobile) ระดับคณะ และหลักสูตร

 วันที่  : 8 - 29 พฤษภาคม 2562
 

ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 วันที่ เวลา : 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัมมนาวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน

 วันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี
รายละเอียด : เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ

ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพฯ และแนวทางการจัดทำ Improvement plan ปีการศึกษา 2560

เวลา : 14 พฤศจิกายน 2560, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2560

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

เวลา : 8 พฤศจิกายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปกศ. 2560 ปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เวลา : 30-31 ตุลาคม 2560, 08:30 น. – 17:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : 
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 2559
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธาน
ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ กรรมการ
ผศ.ศิริชัย โสภา กรรมการ
อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ
ผศ.ดร.สุภาพร ตันติสันติสม กรรมการและเลขานุการ
 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษา มจษ.ครั้งที่2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินฯ ระดับสถาบัน

เวลา : 29 กันยายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 
 

ประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา : 15 กันยายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
 การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
เวลา : 28 ,มิถุนายน 2560, 09:00 น. – 16:30 น.
รายละเอียด : การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ITA) ครั้งที่ 4/2560

เวลา : 12 ,มิถุนายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
รายละเอียด : 
 

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top