การส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์เพื่อ :
  1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

   ภาพบรรยากาศการอบรม


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
   รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564

   ภาพบรรยากาศการอบรมฯ และรายละเอียดเพิ่มเติม << 


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   อบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564
    ภาพบรรยากาศการอบรมฯ รายละเอียดเพิ่มเติม <<
ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
   ภาพการประชุม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ครั้งที่ 1/2563
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
ประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหารือเพื่อร่วมผลักดันผลลัพธ์ให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ + TQF โดยมี ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม
โครงการ “อบรมการพัฒนาผลงานคุณภาพ"
วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และสถาบัน พ.ศ. 2562
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกัน
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศ


โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม


ประชุมแนวทางการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
(เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ฉบับใหม่)
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ภาพโครงการการอบรม


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศ การรับตรวจประเมินฯ


โครงการ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์)
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ภาพโครงการการอบรม


ประชุม คณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพการประชุม


ประชุมผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ภาพการประชุม


โครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ภาพการประชุม


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธาน
 ภาพการประชุม


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์อรนี บุญมีนิมิตร เป็นประธานกรรมการ และ ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี เป็นกรรมการประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ผลการประเมิน 4.80

ภาพการตรวจประเมิน


กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา

โดย อาจารย์ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และนายนัตพงษ์ อนงค์เวช
บรรยายในหัวข้อ "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ"
วันที่ 4 กรกฎคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้สอดคล้องกับระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี


การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 5 || ครั้งที่ 4 


ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


โครงการประกันสัญจร (QA Mobile) ระดับคณะ และหลักสูตร

วันที่  : 8 - 29 พฤษภาคม 2562
 

ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ เวลา : 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัมมนาวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน

เวลา : 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี
รายละเอียด : เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ

ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพฯ และแนวทางการจัดทำ Improvement plan ปีการศึกษา 2560

เวลา : 14 พฤศจิกายน 2560, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2560

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

เวลา : 8 พฤศจิกายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปกศ. 2560 ปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เวลา : 30-31 ตุลาคม 2560, 08:30 น. – 17:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : 
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 2559
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธาน
ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ กรรมการ
ผศ.ศิริชัย โสภา กรรมการ
อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ
ผศ.ดร.สุภาพร ตันติสันติสม กรรมการและเลขานุการ
 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษา มจษ.ครั้งที่2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินฯ ระดับสถาบัน

เวลา : 29 กันยายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 
 

ประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา : 15 กันยายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
 การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
เวลา : 28 ,มิถุนายน 2560, 09:00 น. – 16:30 น.
รายละเอียด : การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ITA) ครั้งที่ 4/2560

เวลา : 12 ,มิถุนายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
รายละเอียด : 
 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today32
Yesterday162
This week645
This month2429
Total92890

17 September 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top