ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์
ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์
นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุลีกร  หงษ์สิบแปด
นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัชชนุตม์  ท่าสาคร
นางสาวณัชชนุตม์ ท่าสาคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง
นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

นายนัตพงษ์ อนงค์เวช
นายนัตพงษ์ อนงค์เวช

นักวิชาการศึกษา

นายศุภเดช นิยมทอง
นายศุภเดช นิยมทอง

นักวิชาการศึกษา

นายขนก  ฤกษ์ดี
นายขนก ฤกษ์ดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top