846/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
845/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
810/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
807/2564 แต่งตั้งผู้กำกับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
667/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
581/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)
580/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
454/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
453/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
279/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
193/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มจษ.
191/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มจษ.
183/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มจษ.
182/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร มจษ.
145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
144/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
1219/2563 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. แก้ไขเพิ่มเติมจากคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 525/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ.
1212/2563 คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งเพิ่มเติม 85/2564
1261/2563 คำสั่งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
838/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
833/2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจษ. ประจำปีการศึกษา 2562
832/2563 คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับสถาบัน มจษ ประจำปีการศึกษา 2562
628/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
584/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
525/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ.
237/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนา-เรื่อง-การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ-ระดับหลักสูตร
172/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา-มจษ.-ประจำปีการศึกษา-2562
106/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรยายพิเศษ-เรื่อง-Reinvent-QA-CRU-สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ
100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ประจำปีการศึกษา 2561
1006/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์) ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
941/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
903/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
820/2562 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2521
243/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 7 (7th CRU QA Day)
1137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
1035/2560 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
445/2560 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
424/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 5

189/2560+

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย , รายชื่อไปราชการ

1550/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1549/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2559
1461/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินตัวชี้วัดแผนงานและโครงการ
1347-2559 Improvement plan ปีการศึกษา 2559
21-10-2559 คำสั่งเพิ่มเติม
12-01-2559 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ.
30-01-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2558
20-05-2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ SAR14 ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
23-08-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตามตรวจสอบฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
20-08-2556 (จาก สกอ.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มรภ.จันทรเกษมปีการศึกษา 2555
02-07-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555
05-06-2556 ประกาศ "นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

 

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today20
Yesterday162
This week633
This month2417
Total92878

17 September 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top