พ.ศ. 2566

1140-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับล่าสุด

1045-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings 2023 (เพิ่มเติมจากคำสั่ง 1023-2566)

1023-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings 2023

633-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

634-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ

632-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

576-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัล QA Awards 2022

575-2566

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

557-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

449-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัลผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น มจษ. (เพิ่มเติมจากคำสั่ง 77-2566)

378-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “วันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 9 (9th CRU QA Day)” (เพิ่มเติมจากคำสั่ง 143-2566)

265-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมิน ITA มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมจากคำสั่ง 1696-2565 และ 1740-2565)

143-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “วันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 9 (9th CRU QA Day)”

77-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัลผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น มจษ.

45-2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2565

2019-2565

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ประจำปีการศึกษา 2563
(เปลี่ยนแปลงจากคำสั่งที่ 1728-2565)

1775-2565

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1772-2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “อบรมการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome – Based Education (OBE)

สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN – QA รุ่นที่ 21”

1740-2565

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมจากคำสั่ง 1696-2565)
1728-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ประจำปีการศึกษา 2563 
(มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 2019-2565)
1696-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1676-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ประจำปีการศึกษา 2565
1623-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตาม สมศ. (พ.ศ.2564 – 2565)
1614-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2023
1456-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx มจษ. ประจำปีการศึกษา 2565
1252-2565 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx มจษ.
(เพิ่มเติมจากคำสั่งที่ 934/2565)
1196-2565 (เพิ่มเติม) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ
“วันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assuance Day; 8th CRU QA DAY)”
996-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ
“วันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assuance Day; 8th CRU QA DAY)”
995-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
994-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
995-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
988/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
949/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
934/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx มจษ.
633/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ "พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ รุ่นที่ 1"
632/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ "อบรมแนวทางการเขียน Organizational Profile: OP และการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx รุ่นที่ 1"
631/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ "อบรมการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1"
557/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน "วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 1ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ"
386/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ประจำปีการศึกษา 2563
385/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ QA Awards มจษ.
229/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มจษ. ประจำปีการศึกษา 2564
178/2565 คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ "อบรบหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะและสถาบัน รุ่นที่ 1"
177/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564
QA 1/2565 กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้รวบรวมรายงานตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
69/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
67/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ มจษ. (คำสั่งเพิ่มเติม)
  ฉบับแรก (1264/2564)
19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

พ.ศ. 2564

1364/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ มจษ.
1264/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ.
1244/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565)
1210/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1201/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
1200/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
1158/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักประกันคุณภาพการศึกษา-มจษ. (เพิ่มเติม)
1147/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมให้ความรู้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
933/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจษ. ประจำปีการศึกษา 2563
903/2594 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มจษ. ประจำปีการศึกษา 2563
874/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษา_มจษ ประจำปีการศึกษา 2563
846/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
845/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
810/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
807/2564 แต่งตั้งผู้กำกับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
667/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
581/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)
580/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
454/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
453/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งเพิ่มเติมที่ 1158/2564
279/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
193/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มจษ.
191/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มจษ.
183/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มจษ.
182/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร มจษ.
145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
144/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
1219/2563 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. แก้ไขเพิ่มเติมจากคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 525/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ.
1212/2563 คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งเพิ่มเติม 85/2564
1261/2563 คำสั่งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
838/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
833/2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจษ. ประจำปีการศึกษา 2562
832/2563 คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับสถาบัน มจษ ประจำปีการศึกษา 2562
628/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
586/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักประกันคุณภาพการศึกษา-มจษ.
584/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
525/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ.
237/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนา-เรื่อง-การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ-ระดับหลักสูตร
172/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา-มจษ.-ประจำปีการศึกษา-2562
106/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรยายพิเศษ-เรื่อง-Reinvent-QA-CRU-สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ
100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ประจำปีการศึกษา 2561
1006/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์) ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
941/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
903/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
820/2562 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2521
243/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 7 (7th CRU QA Day)
1137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
1035/2560 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
445/2560 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
424/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 5

189/2560+

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย , รายชื่อไปราชการ

1550/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1549/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2559
1461/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินตัวชี้วัดแผนงานและโครงการ
1347-2559 Improvement plan ปีการศึกษา 2559
21-10-2559 คำสั่งเพิ่มเติม
12-01-2559 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ.
30-01-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2558
20-05-2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ SAR14 ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
23-08-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตามตรวจสอบฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
20-08-2556 (จาก สกอ.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มรภ.จันทรเกษมปีการศึกษา 2555
02-07-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555
05-06-2556 ประกาศ "นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

 

 

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top