มจษ.

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

qa_curr62 qa_cru62 qa_Supp62 qa_Supp62

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2562

ระดับคณะ-สถาบัน พ.ศ. 2562

ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2562

คำอธิบายเพิ่มเติมเกณฑ์ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2562
     
qa_cru60 qa_cru-support61  
ปีการศึกษา 2560 คู่มือสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2561  
     
HandbookQA-upd qa_cru58 qa_cru58
ฉบับปรับปรุง
ก.พ. 2560
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคู่มือการประกันคุณภาพฯ
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558

 

อว.

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ อว.

WIL_mua StandardCurr-2558  
  การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทำงาน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 
mua2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(อัพเดท 20 กันยายน 2560)
[v.eng] คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557
 ตารางการพิจารณาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจาก ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (Appendix I p.18-20)
     
EdpexMua psf_book
รายละเอียดตารางการพิจารณาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของวุฒิการศึกษา ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

 

สมศ.

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ.

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. 2559 - 2563)
คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
เห็นชอบตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today20
Yesterday162
This week633
This month2417
Total92878

17 September 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top