ก.ค. 2564 

>> ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-มจษ

ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

22 ก.ย. 2564

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ออนไลน์)
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

16 ก.ย. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม ZOOM)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 เป็นต้นไป

15 ก.ย. 2564 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

5 ส.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

5 ส.ค. 2564 

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

มิ.ย. 2564

QA mobile & อบรม CHE QA ระดับหลักสูตร-คณะ
ออนไลน์ ผ่าน zoom

16 มิ.ย. 2564

อบรมเลขาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ออนไลน์ ผ่าน Google Meet วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

14 มิ.ย. 2564

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ประเมิน)
ออนไลน์ ผ่าน zoom วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

30 เม.ย. 2564 

 อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
 
  ออนไลน์ ผ่าน zoom วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.
   >> กำหนดการ <<

2 เม.ย. 2564

การส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์เพื่อ :
  1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

   ภาพบรรยากาศการอบรม

25-26 ,
29-30  
มี.ค. 2564

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
   รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม (หลักสูตรที่ 2) 
     ► แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
     ภาพบรรยากาศการอบรมฯ และรายละเอียดเพิ่มเติม<<

15-16 มี.ค. 2564

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   อบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม (หลักสูตรที่ 5) 
     ► แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
    ภาพบรรยากาศการอบรมฯ รายละเอียดเพิ่มเติม<<

10 มี.ค. 2564 ประชุมแนวทางการจัดทำแผนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
   ► Pre-Test    ► Post-Test
20 ม.ค. 2564 ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
   ภาพการประชุม

 

18 ธ.ค. 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2/2563
เวลา 09:30 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
9 ธ.ค. 2563 ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   เวลา 09:00 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4 ธ.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

2 ธ.ค. 2563

ประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

14 ต.ค. 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษาา 2562
เวลา 13:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

14 ก.ย. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิพากษ์เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562"
เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

8 ก.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

กำหนดอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet .
เรื่อง การใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตรและคณะ
ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

คณะ

วันที่

เวลา

สถานที่

1

วิทยาการจัดการ

จ. 22 มิ.ย. 2563

09.00 – 12.00 น.

Google Meet
ไฟล์วิดีโอ

2

ศึกษาศาสตร์

3

เกษตรและชีวภาพ

4

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

5

วิทยาศาสตร์

อ. 23 มิ.ย. 2563

09.00 – 12.00 น.

Google Meet
ไฟล์วีดีโอ

6

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ. 24 มิ.ย. 2563

09.00 – 12.00 น.

Google Meet

กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน
“ประกันสัญจร (QA Mobile)” ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

คณะ

วันที่

เวลา

สถานที่

1

วิทยาศาสตร์

จ. 25 พ.ค. 2563

09.00 – 16.30 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

2

เกษตรและชีวภาพ

พ. 27 พ.ค. 2563

09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

3

วิทยาการจัดการ

พ. 27 พ.ค. 2563

13.00 – 16.30 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

4

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

พฤ. 28 พ.ค. 2563

09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

5

ศึกษาศาสตร์

ศ. 29 พ.ค. 2563

09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

6

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1-2 มิ.ย. 2563

13.00 – 16.30 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

25 พ.ค. ถึง
2 มิ.ย. 2563

กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

22-29
เม.ย. 2563

อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

25 มี.ค. 2563  [เลื่อนกำหนดการ]  สัมมนา เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะและสถาบัน (บุคลากรสายสนันสนุนฯ)
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 08:30 - 16:30 น.  [ บันทึกข้อความแจ้งเลื่อนการอบรม/สัมมนา ]  
24 มี.ค. 2563 ประชุมตัดสิน QA Awards  ประจำปีการศึกษา 2561
23 มี.ค. 2563 
 [เลื่อนกำหนดการ]  อบรมให้ความรู้ ITA 
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มจษ.
เวลา 08:30 – 16.30 น.  [ บันทึกข้อความแจ้งเลื่อนการอบรม/สัมมนา ]  
17 มี.ค. 2563 กำหนดส่งผลงาน QA Awards ประจำปีการศึกษา 2561
6 มี.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. 
เวลา 09:30 – 12.00 น. 
17 มี.ค. 2563 กำหนดส่งผลงาน QA Awards ประจำปีการศึกษา 2561
6 มี.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. 
เวลา 09:30 – 12.00 น. 
25 ก.พ. 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
20 - 21
ก.พ. 2563
สัมมนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (สายวิชาการ)
ห้องประชุจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มจษ.
11 ก.พ. 2563 การบรรยายพิเศษ เรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 8:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34)
7 ม.ค. 2563 อบรมการพัฒนาผลงานคุณภาพ
วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา : 8:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
21-22
ม.ค. 2563
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
(หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
คลิกดูรายละเอียด
18-19
ธ.ค. 2562
โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
คลิกดูรายละเอียด
26 พ.ย. 2562

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

21 ต.ค. 2562

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

13 ส.ค. 2562

อบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

18 ส.ค. 2562

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2562
ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

28 ส.ค. 2562

โครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

[2019-07-03] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้สอดคล้องกับระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
   - กำหนดการ
[2019-06-14] อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
   วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสาตร์ 
[2019-05-27] การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4
 - ภาพการประชุม
[2019-05-08] โครงการประกันสัญจร (QA Mobile) ปีการศึกษา 2561 [กำหนดการ]
    - ภาพโครงการ 
[2019-05-07] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3)
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. 
เวลา 13.00 – 16.30 น.
[2019-04-25]

ภาพบรรยากาศโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 (7 th CRU QA DAY)
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 24 เมษายน 2562

[2019-02-25] [สกอ.] เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
[2019-02-20] ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. เวลา 09.00 – 14.00 น.
[2019-01-31] การสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี ภาพกิจกรรม
[2019-01-14] การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 
  วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
[2018-12-20] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
[2018-12-24] ประชุมจัดทำ Improvement Plan ห้องประชุมพิมานจันทร์1  ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
[2018-02-07] อบรมให้ความรู้เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
[2017-09-14] ประชุมผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
[2017-04-04]  ตารางวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders)
[2017-02-22] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560
[2017-03-01] การสัมมนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ >> กำหนดการ และคำสั่งแต่งตั้ง
[2017-02-21] แบบฟอร์มการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560
[2017-02-10] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง" ระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2560 ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2017-01-10] แบบประเมินสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[2016-11-01] ลงทะเบียนศิษย์เก่า สำหรับบุคลากรเพื่อเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่า และแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://alu.chandra.ac.th/alu/
[2016-11-01] ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ณ ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-09-29] ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม, 13:30 น. – 16:30 น.
เพื่อเตรียมหลักฐานรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-05-30] ตัวอย่างแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[2016-05-30] ตัวอย่างแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริหาร การพัฒนาอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[2016-03-11] เปลี่ยนแปลงห้องประชุม วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ และวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จาก ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 เป็นห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-03-02] ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
[2016-03-02] คำกำจัดความของผลงานทางวิชาการ
[2016-03-02] แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

[2016-02-16] อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” วันที่ 18 ก.พ. 2559 ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
[2016-01-12] แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ. 
[2015-12-28]  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
[2015-08-27] ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี 2557
[2015-08-25] (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[2015-08-19]  <Update> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15)  ระดับหลักสูตร
[2015-08-17] รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557
[2015-07-21] แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15) หน่วยงานสนับสนุน
[2015-06-10] แบบประเมินตนตนเอง (Check List)  * สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้รับการตรวจประเมินฯ (เสมือนจริง)
[2015-05-21] แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15)  ระดับหลักสูตร และ  รหัสหลักสูตร 14 ตัว ที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. แล้ว
[2015-05-12]

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15) ระดับคณะ

[2015-03-30] [ฉบับปรับปรุง #1] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
[2015-03-30] การแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557)

 

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today20
Yesterday162
This week633
This month2417
Total92878

17 September 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top