กำหนดการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM ดังนี้

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   2. สำนักงานตรวจสอบภายใน
   3. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท
   >>> เอกสารการอบรม <<<

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   1. บัณฑิตวิทยาลัย
   2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   3. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   >>> เอกสารการอบรม <<<
   >>>บัณฑิตวิทยาลัย  
   >>>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   >>>สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   1. สำนักงานอธิการบดี
       >>> เอกสารการอบรม <<<

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
      >>> เอกสารการอบรม <<<

**หมายเหตุ วิธีเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมฯ ตามกำหนดการดังกล่าว คือ

  1. ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทุกท่านโหลดโปรแกรม ZOOM และศึกษาวิธีการใช้งาน
  2. ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  3. เข้าร่วม Line กลุ่ม “ประกันฯ หน่วยงานสนับสนุน” เพื่อติดต่อและรับ ID สำหรับเข้าประชุมผ่านโปรแกรม zoom

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today105
Yesterday112
This week1010
This month1724
Total79821

13 June 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top