โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท
    (ราคาดังกล่าวรวม ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อและค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่อบรม)

การชำระเงิน
    ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 33
    ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” เลขที่ 011-0-00610-0

    **** ชำระเงินระหว่าง วันอังคารที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ****


    ** หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน QR Code แบบตอบรับ
                       พร้อมหลักฐานการชำระเงินส่งมาที่

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0 2942 6800 ต่อ 7049 – 7050, 9020 – 9025
หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   *** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าร่วมอบรมฯ ในกรณีผู้สมัครไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today103
Yesterday112
This week1008
This month1722
Total79819

13 June 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top