Print
ก.ค. 2564 

>> ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-มจษ

ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มิ.ย. 2564

QA mobile & อบรม CHE QA ระดับหลักสูตร-คณะ
ออนไลน์ ผ่าน zoom

16 มิ.ย. 2564

อบรมเลขาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ออนไลน์ ผ่าน Google Meet วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

14 มิ.ย. 2564

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ประเมิน)
ออนไลน์ ผ่าน zoom วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

30 เม.ย. 2564 

 อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
 
  ออนไลน์ ผ่าน zoom วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.
   >> กำหนดการ <<

2 เม.ย. 2564

การส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์เพื่อ :
  1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

   ภาพบรรยากาศการอบรม

25-26 ,
29-30  
มี.ค. 2564

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
   รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม (หลักสูตรที่ 2) 
     ► แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
     ภาพบรรยากาศการอบรมฯ และรายละเอียดเพิ่มเติม<<

15-16 มี.ค. 2564

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
   อบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม (หลักสูตรที่ 5) 
     ► แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
    ภาพบรรยากาศการอบรมฯ รายละเอียดเพิ่มเติม<<

10 มี.ค. 2564 ประชุมแนวทางการจัดทำแผนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
   ► Pre-Test    ► Post-Test
20 ม.ค. 2564 ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
   ภาพการประชุม

 

18 ธ.ค. 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2/2563
เวลา 09:30 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
9 ธ.ค. 2563 ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
   เวลา 09:00 – 14:00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4 ธ.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

2 ธ.ค. 2563

ประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

14 ต.ค. 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษาา 2562
เวลา 13:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

14 ก.ย. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิพากษ์เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562"
เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

8 ก.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.

กำหนดอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet .
เรื่อง การใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตรและคณะ
ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

คณะ

วันที่

เวลา

สถานที่

1

วิทยาการจัดการ

จ. 22 มิ.ย. 2563

09.00 – 12.00 น.

Google Meet
ไฟล์วิดีโอ

2

ศึกษาศาสตร์

3

เกษตรและชีวภาพ

4

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

5

วิทยาศาสตร์

อ. 23 มิ.ย. 2563

09.00 – 12.00 น.

Google Meet
ไฟล์วีดีโอ

6

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ. 24 มิ.ย. 2563

09.00 – 12.00 น.

Google Meet

กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน
“ประกันสัญจร (QA Mobile)” ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

คณะ

วันที่

เวลา

สถานที่

1

วิทยาศาสตร์

จ. 25 พ.ค. 2563

09.00 – 16.30 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

2

เกษตรและชีวภาพ

พ. 27 พ.ค. 2563

09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

3

วิทยาการจัดการ

พ. 27 พ.ค. 2563

13.00 – 16.30 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

4

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

พฤ. 28 พ.ค. 2563

09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

5

ศึกษาศาสตร์

ศ. 29 พ.ค. 2563

09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

6

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1-2 มิ.ย. 2563

13.00 – 16.30 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

25 พ.ค. ถึง
2 มิ.ย. 2563

กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

22-29
เม.ย. 2563

อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

25 มี.ค. 2563  [เลื่อนกำหนดการ]  สัมมนา เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะและสถาบัน (บุคลากรสายสนันสนุนฯ)
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 08:30 - 16:30 น.  [ บันทึกข้อความแจ้งเลื่อนการอบรม/สัมมนา ]  
24 มี.ค. 2563 ประชุมตัดสิน QA Awards  ประจำปีการศึกษา 2561
23 มี.ค. 2563 
 [เลื่อนกำหนดการ]  อบรมให้ความรู้ ITA 
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มจษ.
เวลา 08:30 – 16.30 น.  [ บันทึกข้อความแจ้งเลื่อนการอบรม/สัมมนา ]  
17 มี.ค. 2563 กำหนดส่งผลงาน QA Awards ประจำปีการศึกษา 2561
6 มี.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. 
เวลา 09:30 – 12.00 น. 
17 มี.ค. 2563 กำหนดส่งผลงาน QA Awards ประจำปีการศึกษา 2561
6 มี.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. 
เวลา 09:30 – 12.00 น. 
25 ก.พ. 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
20 - 21
ก.พ. 2563
สัมมนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (สายวิชาการ)
ห้องประชุจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มจษ.
11 ก.พ. 2563 การบรรยายพิเศษ เรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 8:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34)
7 ม.ค. 2563 อบรมการพัฒนาผลงานคุณภาพ
วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา : 8:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
21-22
ม.ค. 2563
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
(หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
คลิกดูรายละเอียด
18-19
ธ.ค. 2562
โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
คลิกดูรายละเอียด
26 พ.ย. 2562

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

21 ต.ค. 2562

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

13 ส.ค. 2562

อบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

18 ส.ค. 2562

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2562
ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

28 ส.ค. 2562

โครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

[2019-07-03] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้สอดคล้องกับระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
   - กำหนดการ
[2019-06-14] อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
   วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสาตร์ 
[2019-05-27] การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4
 - ภาพการประชุม
[2019-05-08] โครงการประกันสัญจร (QA Mobile) ปีการศึกษา 2561 [กำหนดการ]
    - ภาพโครงการ 
[2019-05-07] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3)
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. 
เวลา 13.00 – 16.30 น.
[2019-04-25]

ภาพบรรยากาศโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 (7 th CRU QA DAY)
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 24 เมษายน 2562

[2019-02-25] [สกอ.] เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
[2019-02-20] ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. เวลา 09.00 – 14.00 น.
[2019-01-31] การสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี ภาพกิจกรรม
[2019-01-14] การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 
  วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
[2018-12-20] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
[2018-12-24] ประชุมจัดทำ Improvement Plan ห้องประชุมพิมานจันทร์1  ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
[2018-02-07] อบรมให้ความรู้เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
[2017-09-14] ประชุมผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
[2017-04-04]  ตารางวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders)
[2017-02-22] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560
[2017-03-01] การสัมมนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ >> กำหนดการ และคำสั่งแต่งตั้ง
[2017-02-21] แบบฟอร์มการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560
[2017-02-10] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง" ระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2560 ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2017-01-10] แบบประเมินสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[2016-11-01] ลงทะเบียนศิษย์เก่า สำหรับบุคลากรเพื่อเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่า และแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://alu.chandra.ac.th/alu/
[2016-11-01] ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ณ ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-09-29] ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม, 13:30 น. – 16:30 น.
เพื่อเตรียมหลักฐานรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-05-30] ตัวอย่างแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[2016-05-30] ตัวอย่างแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริหาร การพัฒนาอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[2016-03-11] เปลี่ยนแปลงห้องประชุม วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ และวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จาก ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 เป็นห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
[2016-03-02] ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
[2016-03-02] คำกำจัดความของผลงานทางวิชาการ
[2016-03-02] แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

[2016-02-16] อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” วันที่ 18 ก.พ. 2559 ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
[2016-01-12] แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ. 
[2015-12-28]  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
[2015-08-27] ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี 2557
[2015-08-25] (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[2015-08-19]  <Update> แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15)  ระดับหลักสูตร
[2015-08-17] รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557
[2015-07-21] แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15) หน่วยงานสนับสนุน
[2015-06-10] แบบประเมินตนตนเอง (Check List)  * สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้รับการตรวจประเมินฯ (เสมือนจริง)
[2015-05-21] แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15)  ระดับหลักสูตร และ  รหัสหลักสูตร 14 ตัว ที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. แล้ว
[2015-05-12]

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR15) ระดับคณะ

[2015-03-30] [ฉบับปรับปรุง #1] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
[2015-03-30] การแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557)