รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

(สำหรับผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 และรับรางวัลในปีการศึกษา 2563)

หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น