รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น 

แบบเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานด้านประกันคุณภาพ 

ประกาศผลรางวัล QA Awards

1. ประเภท บุคคล: บุคลากรสายวิชาการ

            ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  

   ประเภท บุคคล: บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

            ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  

2. ประเภท หน่วยงาน: ระดับหลักสูตร

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

    ประเภท หน่วยงาน : ระดับคณะ

            คณะศึกษาศาสตร์  

    ประเภท หน่วยงาน : ระดับหน่วยงานสนับสนุน

            ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top