มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินการใช้ตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่พัฒนาร่วมกัน โดยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบไปด้วย เกณฑ์ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีรายละเอียดของตัวบ่งชี้แต่ละระดับตามเอกสารแนบ

>> ดาวน์โหลด <<

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top