Q & A ไขข้อข้องใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การเขียนรายงานผลการดำเนินงานจะต้องเขียนอย่างไร มีรูปแบบการเขียนตายตัวไหม ?

ตอบ การเขียนรายงานการประเมินตนเองมีรูปแบบการเขียน 2 รูปแบบ ตามตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ และตัวบ่งชี้ผลลัพธ์

  • การเขียนตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการสามารถเขียนแบบบรรยายทีละขั้นตอนตามหลัก PDCA ในรูปแบบพรรณนา หรือจัดทำเป็นผังขั้นตอน หรือเป็นรูปภาพ เพื่ออธิบายให้กรรมการประเมินเข้าใจหลักการทำงานของหลักสูตร
  • การเขียนตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ สามารถเขียนให้เห็นผลในแต่ละกลไกย่อย อาทิเช่น
    • ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ประกอบด้วย 3 กลไกย่อย คือ การคงอยู่ของนักศึกษา การสำเร็จของนักศึกษา และความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน ในส่วนนี้จะต้องเขียนบรรยายให้เห็นถึงแนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

หลักสูตรที่มีการปรับปรุงจะต้องรายงานผลการประเมินตนเองอย่างไร ?

ตอบ หลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามรอบการประเมินนั้น เมื่อถึงรอบการประเมินจะต้องรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเล่มหลักสูตรปัจจุบัน โดยต้องมีผลการดำเนินงานของหลักสูตรเดิมไว้อธิบายสำหรับส่วนที่มีการดำเนินงานในเล่มหลักสูตรเดิม

>>> อ่านเพิ่มเติม

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top