วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8
(8th CRU QA Day)

พลเมืองเข้มแข็ง

ประกาศเลื่อนการจัดงาน 8th CRU QA Day แบบไม่มีกำหนด!!
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและป้องกันการแพร่กระจายจากไวรัส COVID-19

วิธีการสมัคร

    ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มผลงานคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ “พลเมืองเข้มแข็ง”  ที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 แบบอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 Pt ประกอบด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 1 ชุด

 วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

     สามารถส่งไฟล์เอกสาร MS Word  มาที่ E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

“สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  
**ภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

วันที่ส่งผลงาน จะนับวันที่ประทับตราทางไปรษณีย์ หรือวันลงทะเบียนรับของกองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top