โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 
(7th CRU QA Day)
ผลการประกวดผลงานคุณภาพ “พลเมืองเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสังคม” รอบตัดสิน
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2562

 

ผลการประกวดรอบตัดสิน ผลงานคุณภาพ “พลเมืองเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสังคม” 
ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โครงการสู้วิกฤติขยะ น้ำเค็มดินเค็มสู่ภูมิทัศน์กินได้ ตามวิถีความพอเพียง สนองพระราชดำริ ปี 2561 (ระยะ ขยายผล ต่อยอด)
    
โดย กลุ่ม GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการศาลาเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้า บรรเทาปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ 
    
โดย กลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท “ทานตะวัน” สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาสังคม
    
โดย กลุ่ม BCOM อาสาพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลรองชมเชย จำนวน 2 รางวัล

โครงการรวมพลังชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
    
โดย กลุ่ม สา’สุข เพื่อชุมชน

และ

โครงการผู้นำนักศึกษากับการเป็นเยาวชนจิตอาสา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
    
โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ผลการประกวดรอบตัดสิน“กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” 
ประเภท กิจกรรมบุคลากร

 รางวัลชนะเลิศ

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
    โดย กลุ่ม QA MSCI คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการ LIBRARY TOUR : เที่ยวท่อง...ห้องสมุด
    โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการเป็นสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืน
    โดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น plus ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รางวัลรองชมเชย จำนวน 2 รางวัล

โครงการแพทย์จีนเคลื่อนที่ บริการวิชาการเพื่อชุมชน
    
โดย วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

และ

โครงการความเข้มแข็งของสังคมบนพื้นฐานวิถีแห่งความพอเพียง
    
โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today77
Yesterday102
This week499
This month371
Total56539

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top