รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

1. ประเภท บุคคล: บุคลากรสายวิชาการ

             อาจารย์ชยุตม์  วะนา  สังกัดคณะคณะวิทยาการจัดการ

   ประเภท บุคคล: บุคลากรสายสนับสนนุนวิชาการ

             นางสาวจารุดา  สีสังข์  สังกัดกองนโยบายและแผน

2. ประเภท หน่วยงาน: ระดับหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  คณะวิทยาศาสตร์
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

    ประเภท หน่วยงาน : ระดับคณะ

            คณะศึกษาศาสตร์  

    ประเภท หน่วยงาน : ระดับหน่วยงานสนับสนุน

            ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today74
Yesterday102
This week496
This month368
Total56536

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top