โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 (7th CRU QA Day)

ประกาศรายชื่อผลงานคุณภาพ ที่ผ่านรอบคัดเลือก

“พลเมืองเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสังคม”

 

ประเภทผลงานนักศึกษา
ที่ ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาสังคม คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 โครงการรวมพลังชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
3 โครงการสู้วิกฤติขยะ น้ำเค็มดินเค็มสู่ภูมิทัศน์กินได้ ตามวิถีความพอเพียง สนองพระราชดำริ ปี 2561
(ระยะ ขยายผล ต่อยอด)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4 โครงการศาลาเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้า บรรเทาปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5 โครงการผู้นำนักศึกษากับการเป็นเยาวชนจิตอาสา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


 

ประเภทผลงานบุคลากร
ที่
ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 โครงการแพทย์จีนเคลื่อนที่ บริการวิชาการเพื่อชุมชน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 โครงการความเข้มแข็งของสังคมบนพื้นฐานวิถีแห่งความพอเพียง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
4 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการเป็นสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น plus ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5 โครงการ LIBRARY TOUR : เที่ยวท่อง...ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การดำเนินการขั้นต่อไป

     1. ให้โครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดลอก จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ โดยสามารถเข้ามาจัดบอร์ดได้ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     ขนาดบอร์ดจัดนิทรรศการ

     ขนาด 58 x 193 ซม. (กว้าง x สูง) ไม่รวมขอบ จำนวน 2 บอร์ดต่อ 1 ผลงาน
     จัดวางเป็นมุมฉากเรียงรูปฟันปลา คลิกดูภาพบอร์ดและผังห้อง

     2. เตรียมการนำเสนอโครงการ และส่งไฟล์นำเสนอพร้อมจับฉลากเพื่อจัดลำดับการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

     3. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการได้ผลงานละไม่เกิน 1,000 บาท

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today74
Yesterday102
This week496
This month368
Total56536

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top