โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA Day)

ประกาศรายชื่อผลงานคุณภาพ ที่ผ่านรอบคัดเลือก

๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา

ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

ที่ ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 โครงการจิตอาสาพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 โครงการปันน้ำใจให้น้อง จากพวกพ้องรักษ์ท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 โครงการแพทย์ฝังเข็มจิตอาสา ครั้งที่ 3 เพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 โครงการจิตอาสาพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัยโดยศาสตร์พระราชา สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5 โครงการตะไคร้หอม ป้องกันยุง และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

ประเภท กิจกรรมบุคลากร

ที่
ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 โครงการระบบแผนกลยุทธ์ออนไลน์ สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
3 โครงการตลาดนัดผู้ประกอบการเพื่อสังคมไร้เงินสด หลักสูตรแขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 โครงการ ระบบ e-SAR สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
5 โครงการ การให้บริการนิสิตด้วยระบบ One Stop Student Services (OSS KU KPS) กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การดำเนินการขั้นต่อไป

     1. ให้โครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดลอก จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ โดยสามารถเข้ามาจัดบอร์ดได้ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 18.00 น. ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     ขนาดบอร์ดจัดนิทรรศการ

     ขนาด 58 x 193 ซม. (กว้าง x สูง) ไม่รวมขอบ จำนวน 2 บอร์ดต่อ 1 ผลงาน
     จัดวางเป็นมุมฉากเรียงรูปฟันปลา คลิกดูภาพบอร์ดและผังห้อง

     2. เตรียมการนำเสนอโครงการ และส่งไฟล์นำเสนอพร้อมจับฉลากเพื่อจัดลำดับการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

     3. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการได้ผลงานละไม่เกิน 1,000 บาท

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today130
Yesterday166
This week296
This month423
Total86707

03 August 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top