โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 (5th CRU QA Day)

ประกาศรายชื่อผลงานคุณภาพ ที่ผ่านรอบคัดเลือก

๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา

 ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

ที่ ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 โครงการรักบ้านเกิด ครั้งที่ 10 ชุมนุมสื่อสารสู่ผู้ด้อยโอกาส คณะวิทยาการจัดการ
2 ต้นกล้าอาสาเพื่อน้อง ชุมนุมต้นกล้าอาสา แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
3 โครงการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้ กลุ่มจันดราอาสาพัฒนาเพื่อน้อง สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
4 โครงการจิตอาสาพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่ม IF Them Happy We Are Happy Too คณะศึกษาศาสตร์

 

ประเภท กิจกรรมบุคลากร

ที่
ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 การเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ และตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ
2 Management Chapter 2 แขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
3 Buzz Group กระบวนการกลุ่มสู่การขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จ ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
4 บันทึกเรื่องเล่าจากชุมชน : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
5 ARIT ฟิตหัวใจบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโนยีสารสนเทศ

การดำเนินการขั้นต่อไป

     1. ให้โครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดลอก จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ โดยสามารถเข้ามาจัดบอร์ดได้ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 16.30 - 20.00 น. ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

     ขนาดบอร์ดจัดนิทรรศการ 60 x 92 ซม. (กว้าง x สูง) จำนวน 4 บอร์ดต่อ 1 โครงการ จัดวางสองชั้นเรียงรูปฟันปลา คลิกดูภาพ

     2. เตรียมการนำเสนอโครงการ และส่งไฟล์นำเสนอพร้อมจับฉลากเพื่อจัดลำดับการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น.

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today75
Yesterday102
This week497
This month369
Total56537

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top