วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 9
(9th CRU QA Day)

 

การประกวดผลงานบริการวิชาการในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 9
(Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; 9th CRU QA Day)
ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :
Innovative Academic Community Services for Sustainable Development (University as a Supporter)”

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
    ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 คุณสมบัติ

  1. หน่วยงานที่สามารถส่งผลงานได้ต้องสังกัดคณะหรือหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  2. หน่วยงานที่สังกัดคณะหรือหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานหรือโครงการ และเป็นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิธีการสมัคร

    ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มผลงานคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : Innovative Academic Community Services for Sustainable Development (University as a Supporter)" ที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Pt ประกอบด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 1 ชุด

 วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

     สามารถส่งไฟล์เอกสาร MS Word หรือ PDF มาที่ E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

 ** รายละเอียดเพิ่มเติม และประกาศผลคัดเลือก **

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-7050, 9011
หรือ O6 2569 6254 นางสาวศิวิภา  คำลอย, O9 O969 4O41 นายนัตพงษ์  อนงค์เวช

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :