โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3 (3rd CRU QA Day)

ผลการประกวด “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” ที่ผ่านรอบคัดเลือก

ผลการประกวด “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” ที่ผ่านรอบคัดเลือก
ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

โครงการที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ลำดับที่ 1-5

ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนด้วยวาจาและรับการพิจารณารอบตัดสิน ได้แก่

1. โครงการค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 12 (Seeding in mind camp#12)
    โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. โครงการเสียงหนู กู้ชุมชน
    โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. โครงการสายน้ำ สายสัมพันธ์ที่ปลายบาง
    โดย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

4. โครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา (กระบวนการ PDCA กับกิจกรรมนักศึกษา)
    โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

5. โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
    โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 
 

โครงการที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ลำดับที่ 6-10

ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบแสดงนิทรรศการและรับการพิจารณาจากผลแสดงความนิยม (Vote) จากผู้ชมนิทรรศการ ได้แก่

6. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นวิชาอาเซียนศึกษา (The development of computer assisted, instruction in animation of ASEAN.)
    โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

7. โครงการปลูกหญ้าเพื่อสัตว์ป่า สร้างโป่งเทียมและทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ
    โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8. โครงการกีฬาแคแสดเกมส์ต้านภัยยาเสพติด
    โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9. โครงการรักบ้านเกิด ครั้งที่ 8 (The 8th Our Beloved Hometown Project)
    โดย ชุมนุมสื่อสารสู่ผู้ด้อยโอกาส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10. โครงการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
    โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หมายเหตุ : การจัดลำดับไม่ได้เรียงตามผลคะแนน


 

ผลการประกวด “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” ที่ผ่านรอบคัดเลือก
ประเภท กิจกรรมบุคลากร

โครงการผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนด้วยวาจาและรับการพิจารณารอบตัดสิน ได้แก่

1. โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน (Exploring Thai Culture to ASEAN plus1)

    โดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. กระตุกสาย กระตุกใจ ประหยัดไฟ สสว. (Electric Light Switch Save Energy in APRO)
    โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. ระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    โดย สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หมายเหตุ : การจัดลำดับไม่ได้เรียงตามผลคะแนน

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today94
Yesterday155
This week511
This month2791
Total64518

25 February 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top