โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3 (3rd CRU QA Day)

จัดประกวดโครงการ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

>> ภาพบรรยากาศ

     จัดขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนรวม และทักษะการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี รวมทั้งมหาวิทยาลัยและเครือข่ายยังได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนได้ทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐาน และคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
     จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

      การจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 (5th CRU QA DAY) เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตในทุกด้าน สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรน้อมนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทรงงาน และพระราชดำรัส มาศึกษา เผยแพร่ ค้นคว้า และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     จัดโครงการในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          การจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA DAY)

   จัดโครงการในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

 

 

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top