โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3 (3rd CRU QA Day)

จัดประกวดโครงการ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

>> ภาพบรรยากาศ

     จัดขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนรวม และทักษะการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี รวมทั้งมหาวิทยาลัยและเครือข่ายยังได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนได้ทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐาน และคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
     จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

      การจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 (5th CRU QA DAY) เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตในทุกด้าน สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรน้อมนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทรงงาน และพระราชดำรัส มาศึกษา เผยแพร่ ค้นคว้า และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     จัดโครงการในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          การจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA DAY)

   จัดโครงการในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today45
Yesterday162
This week658
This month2442
Total92903

17 September 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top