Print
838/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
833/2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจษ. ประจำปีการศึกษา 2562
832/2563 คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับสถาบัน มจษ ประจำปีการศึกษา 2562
628/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
584/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
525/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ.
237/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มจษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนา-เรื่อง-การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ-ระดับหลักสูตร
172/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา-มจษ.-ประจำปีการศึกษา-2562
106/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรยายพิเศษ-เรื่อง-Reinvent-QA-CRU-สู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ
100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ประจำปีการศึกษา 2561
1006/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์) ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
941/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
903/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
820/2562 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2521
243/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 7 (7th CRU QA Day)
1137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
1035/2560 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
445/2560 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
424/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันประกันคุณภาพ มจษ. ครั้งที่ 5

189/2560+

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย , รายชื่อไปราชการ

1550/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1549/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2559
1461/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินตัวชี้วัดแผนงานและโครงการ
1347-2559 Improvement plan ปีการศึกษา 2559
21-10-2559 คำสั่งเพิ่มเติม
12-01-2559 แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มจษ.
30-01-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. ปีการศึกษา 2558
20-05-2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ SAR14 ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
23-08-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตามตรวจสอบฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
20-08-2556 (จาก สกอ.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มรภ.จันทรเกษมปีการศึกษา 2555
02-07-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555
05-06-2556 ประกาศ "นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"