Print
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม
โครงการ “อบรมการพัฒนาผลงานคุณภาพ"
วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศการอบรม
โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และสถาบัน พ.ศ. 2562
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกัน
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศ


โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)"
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพบรรยากาศการอบรม


ประชุมแนวทางการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
(เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ฉบับใหม่)
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ภาพโครงการการอบรม


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพบรรยากาศ การรับตรวจประเมินฯ


โครงการ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์)
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ภาพโครงการการอบรม


ประชุม คณะกรรมการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ภาพการประชุม


ประชุมผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ภาพการประชุม


โครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ภาพการประชุม


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธาน
 ภาพการประชุม


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์อรนี บุญมีนิมิตร เป็นประธานกรรมการ และ ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี เป็นกรรมการประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ผลการประเมิน 4.80

ภาพการตรวจประเมิน


กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา

โดย อาจารย์ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และนายนัตพงษ์ อนงค์เวช
บรรยายในหัวข้อ "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ"
วันที่ 4 กรกฎคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้สอดคล้องกับระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี


การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 5 || ครั้งที่ 4 


ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


โครงการประกันสัญจร (QA Mobile) ระดับคณะ และหลักสูตร

วันที่  : 8 - 29 พฤษภาคม 2562
 

ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ เวลา : 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัมมนาวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน

เวลา : 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี
รายละเอียด : เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ

ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพฯ และแนวทางการจัดทำ Improvement plan ปีการศึกษา 2560

เวลา : 14 พฤศจิกายน 2560, 13:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2560

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

เวลา : 8 พฤศจิกายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปกศ. 2560 ปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เวลา : 30-31 ตุลาคม 2560, 08:30 น. – 17:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : 
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 2559
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธาน
ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ กรรมการ
ผศ.ศิริชัย โสภา กรรมการ
อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ
ผศ.ดร.สุภาพร ตันติสันติสม กรรมการและเลขานุการ
 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษา มจษ.ครั้งที่2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินฯ ระดับสถาบัน

เวลา : 29 กันยายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 
 

ประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา : 15 กันยายน 2560, 08:30 น. – 16:30 น.
สถานที่ : ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจษ.
รายละเอียด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุม ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
 การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
เวลา : 28 ,มิถุนายน 2560, 09:00 น. – 16:30 น.
รายละเอียด : การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ITA) ครั้งที่ 4/2560

เวลา : 12 ,มิถุนายน 2560, 08:30 น. – 12:00 น.
รายละเอียด :