Print

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์
ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์
ดร.สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์

รองผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์
นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุลีกร  หงษ์สิบแปด
นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัชชนุตม์  ท่าสาคร
นางสาวณัชชนุตม์ ท่าสาคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง
นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

นายนัตพงษ์  อนงค์เวช
นายนัตพงษ์ อนงค์เวช

นักวิชาการศึกษา

นายขนก  ฤกษ์ดี
นายขนก ฤกษ์ดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์