Print

อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
   วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสาตร์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน