Print

 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562