Print

โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 
(7th CRU QA Day)
ผลการประกวดผลงานคุณภาพ “พลเมืองเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสังคม” รอบตัดสิน
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2562

 

ผลการประกวดรอบตัดสิน ผลงานคุณภาพ “พลเมืองเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสังคม” 
ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โครงการสู้วิกฤติขยะ น้ำเค็มดินเค็มสู่ภูมิทัศน์กินได้ ตามวิถีความพอเพียง สนองพระราชดำริ ปี 2561 (ระยะ ขยายผล ต่อยอด)
    
โดย กลุ่ม GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการศาลาเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้า บรรเทาปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ 
    
โดย กลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท “ทานตะวัน” สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาสังคม
    
โดย กลุ่ม BCOM อาสาพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลรองชมเชย จำนวน 2 รางวัล

โครงการรวมพลังชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
    
โดย กลุ่ม สา’สุข เพื่อชุมชน

และ

โครงการผู้นำนักศึกษากับการเป็นเยาวชนจิตอาสา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
    
โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ผลการประกวดรอบตัดสิน“กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” 
ประเภท กิจกรรมบุคลากร

 รางวัลชนะเลิศ

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
    โดย กลุ่ม QA MSCI คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการ LIBRARY TOUR : เที่ยวท่อง...ห้องสมุด
    โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการเป็นสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืน
    โดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น plus ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รางวัลรองชมเชย จำนวน 2 รางวัล

โครงการแพทย์จีนเคลื่อนที่ บริการวิชาการเพื่อชุมชน
    
โดย วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

และ

โครงการความเข้มแข็งของสังคมบนพื้นฐานวิถีแห่งความพอเพียง
    
โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท