Print

โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA Day)

ประกาศรายชื่อผลงานคุณภาพ ที่ผ่านรอบคัดเลือก

๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา

ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

ที่ ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 โครงการจิตอาสาพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 โครงการปันน้ำใจให้น้อง จากพวกพ้องรักษ์ท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 โครงการแพทย์ฝังเข็มจิตอาสา ครั้งที่ 3 เพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 โครงการจิตอาสาพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัยโดยศาสตร์พระราชา สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5 โครงการตะไคร้หอม ป้องกันยุง และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

ประเภท กิจกรรมบุคลากร

ที่
ชื่อผลงาน คณะ/หน่วยงาน
1 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 โครงการระบบแผนกลยุทธ์ออนไลน์ สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
3 โครงการตลาดนัดผู้ประกอบการเพื่อสังคมไร้เงินสด หลักสูตรแขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 โครงการ ระบบ e-SAR สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
5 โครงการ การให้บริการนิสิตด้วยระบบ One Stop Student Services (OSS KU KPS) กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การดำเนินการขั้นต่อไป

     1. ให้โครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดลอก จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ โดยสามารถเข้ามาจัดบอร์ดได้ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 18.00 น. ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     ขนาดบอร์ดจัดนิทรรศการ

     ขนาด 58 x 193 ซม. (กว้าง x สูง) ไม่รวมขอบ จำนวน 2 บอร์ดต่อ 1 ผลงาน
     จัดวางเป็นมุมฉากเรียงรูปฟันปลา คลิกดูภาพบอร์ดและผังห้อง

     2. เตรียมการนำเสนอโครงการ และส่งไฟล์นำเสนอพร้อมจับฉลากเพื่อจัดลำดับการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

     3. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการได้ผลงานละไม่เกิน 1,000 บาท