Print
ปรัชญา
“สร้างคุณภาพ ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา”
วิสัยทัศน์
“หน่วยงานที่เป็นเลิศในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ”
คำนิยามวิสัยทัศน์
  • หน่วยงานที่เป็นเลิศ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเป็นที่ยอมรับ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับการจัดอันดับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่เกินอันดับที่ 5 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน
พันธกิจ
1. ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพให้ทุกหน่วยงาน
2. พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอก
4. บริหารจัดการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

วัฒนธรรมองค์กร
การทำงานเป็นทีม (We are team)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การกำกับให้ทุกหน่วยงานจัดทำขั้นตอนการทำงานคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. การจัดกิจกรรมระหว่างเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4.  การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล